Információk az everpure-tõl

Mi az adszorpció?

Az adszorpciót nem szabad összetéveszteni a teljesen különbözõ részecskék adszorpciójával; a folyadékok és részecskék egy másik anyagba, mint egy szivacsba hato1nak,

ami a fo1yadékokat felszívja. Az adszorpció egy fizikai folyamat, melynek során a feloldódott molekulákat vagy részecskéket (az adszorbálandók)

egy anyag (az adszszorbens) a felszínéhez vonz és magához kapcsolja. A vonzás hason1ít a mágneséhez, csak atomi vagy

moleku1áris szinten. Az energiakülönbség és az elektromos vonzóerõ, ami van de Waal~ erõként ismert, bírja rá az adszorbálandó molekulákat az adszorbenshez való kapcsolódásra.

Az adszorpció általában a természetben, laboratóriumokban vagy ipari elõállításkor megy végbe szilárd anyagok, folyadékok vagy gázok között. Az adszorpció felel a talajban

történõ tápanyag - szállításért, melyek elõsegítik a növényi és állati növekedést, a proteinek és enzimek kémiai elválasztásáért, valamint az ipari folyamatokért mint a derítés, cukorfinomítás

és a tengervízbõl való só-elvonás. Az adszorbált anyagok halmazát egy sor tényezõ elõzi meg, beleértve a vonzás fokozatait., a felszínt., ami kiszolgáltatja a  mozgó részecskéket, a

szennyezõdés koncentrá1tságát, a pH-értéket. és a folyadék hõmérsékletét. A legerõsebb adszorbensek mikroszkopikus vagy jó elosz1ású szilárd anyagok (agyag, faszén, fémpor) és

folyadékok (finom, kis cseppek mint az aerosol-ok vagy spray-k).


Az aktív szén szerepeA történe1em során az emberek a szenet. (faszén) hattékony adszorpciós anyagként. olyan folyamatokban használták mint a víz1ágyítás, a cukortisztítás vagy a festék eltávolítása

folyadékokból. A vízelõkészítõ rendszerekben az aktív szén a szén töké1etesített vá1tozataként ismert, haszná1t, a felo1dódott szennyezõdések magához vonzására és lekötésére.

Az aktív szenet a szénbázis-anyagokból mint. szén vagy fa készítik, melyeket. elõször oxigén né1kül fe1hevítenek, ekkor kipereg belõlük a faszén, a kátrány és a korpa.

Az elszenesedett anyagot azután gõzzel vagy széndioxiddal 1 000 C fölé melegítik, aminek köszönhetõen további idegen anyagok válnak ki. Ekkor porrá õr1ik és kötõanyaggal

keverik kívánt arányú granu1átummá, különféle szûrõközegeket. képezve belõle. Néha az aktiválódás során vegyi anyagok keletkeznek többféle kémiai felületfajtát hozva

létre attól függõen, hogy milyen .szennyezõdéseket kell adszorbálniuk. Például savakat á11ítanak elõ nehézfémek maximális adszorpciója céljából.

A különféle szennyezõdéseket. eltávolító aktív szenek hatékonyságában igen jelentõs tényezõ óriási felületük, ami 1 000 rn-nek fe1e1 meg grammonként. Például egy borsó

nagyságú széndarabka felülete egy futballpálya felét teszi ki. A aktív szén pórusainak szerkezete és eloszlása a kulcstényezõje az adszorpciónak, mert meghatározza az

adszorbá1andó mo1eku1ák nagyságát. Az adszorpció csak akkor megy végbe, ha a mo1eku1ák a pórusokon keresztü1 az aktív szénbe jutnak. Az aktív szén porozitása, nagysága határozza

meg az adszorbálandó szennyezõdések méretét. A kívánt eredménytõl függõen, aktív szenet õrölt vagy granulált formában is haszná1nak. A granulált aktív szenet általában víztisztító

berendezésekben a1kalmazzák, aho1 a víz egy aktív szén-ágyba tere1õdik, hogy az eltávo1ítson be1õ1e ízt, szagot, festékanyagot, fe1o1dódott szerves részecskéket. A porszerû aktív szenet is tisztítóberendezésekben használják különféle helyeken a szennyezõdések gyorsabb eltávolítása érdekében. Ez utóbbi a vízszûrõ-berendezéseken belül elõnyösebb, mert

gyorsabban hat és jobb minõségû mechanikus szûrõ, mint a granulá1t aktív szén. Mindemellett nagy felület- és térfogatarányban végzi a szûrést minimális nagyságú helyen.

Az Everpure több mint 65 éve vezetõ elõá1lítója az élelmiszer-kiszolgálásban a Vízszûrõ- és elõkészítõ-berendezéseknek, és készülékek egész sorát kíná1ja, számításba véve az összes

vízminõséggel szemben támasztott igényt. Következõ feladatunk a különféle szûrõfajták és hatásuk vízminõségre gyakorolt hatásának vizsgálata.